Your browser does not support JavaScript!
:::
系所導航
:::
本系課程與核心能力及基本素養關聯表

 

營建管理學系 系課程大綱之核心能力與基本素養之關連性百分比

 

 

核心能力

基本素養

 

繪圖與試圖能力

設計能力

實作能力

工程技術能力

專案管理能力

人際溝通

工程倫理

 

大一

建築基礎(二)

30%

0%

30%

0%

0%

20%

20%

100%

建築設計(二)

21%

39%

21%

0%

0%

11.50%

7.50%

100%

營建產業菁英講座(二)

0%

10%

0%

25%

45%

0%

20%

100%

2D電腦輔助繪圖

10%

14.80%

18%

11.20%

36.80%

5%

5%

101%

創意學

35.40%

35.20%

15%

15.20%

0%

0%

0%

101%

生態學

25%

0%

4%

26%

2%

17%

26%

100%

經濟學

0%

0%

0%

0%

78.40%

10.80%

10.80%

100%

大二

建築設計(四)

32%

32%

36%

0%

0%

0%

0%

100%

結構學 

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

營建管理

3.50%

0%

17.10%

14.10%

38.80%

15.90%

10.60%

100%

施工圖

30%

15%

30%

15%

0%

5.00%

5.00%

100%

建築工法

31%

44%

11.40%

13.60%

0%

0%

0%

100%

營建產業菁英講座(四)

0%

15%

0%

30%

35%

0%

20%

100%

大三

建築設計(六)

16.90%

9%

27.90%

27.90%

0%

15%

4.20%

101%

專案管理概論

0%

1.20%

18.80%

14.70%

49.40%

9.40%

6.50%

100%

工程採購與契約

0%

0%

19.60%

19.60%

39.20%

10.80%

10.80%

100%

工地管理與安全衛生

0%

0%

2.40%

35.20%

11.70%

18.70%

32%

100%

工程經濟

26%

0%

9%

15%

20%

15%

15%

100%

工程統計

0%

0%

30%

50%

0%

0%

20%

100%

營建產業菁英講座(六)

0%

15%

0%

30%

35%

0%

20%

100%

大四

建設專案整合實作(二)

15.30%

16.80%

35%

3%

18.40%

9.30%

3%

101%

工程倫理

4%

0%

14%

21%

9%

22%

30%

100%

營建產業菁英講座(八)

0%

15%

0%

30%

35%

0%

20%

100%

合計

280%

262%

339%

497%

454%

185%

286%